Mấy giờ rồi?

Thông tin

BÁO MỚI ĐÂY...

Tài nguyên dạy học

Liên Kết Website

Caculato

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê Thị Tâm)
 • (Kiều Tùng)

Điều tra ý kiến

Còn nhiều thiếu sót...mong đ
Rất tuyệt
Đẹp
Tạm được
Tệ lắm
Other

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Custom Search

  nhạc nền


  Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Yên Thanh

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Đặng Thị Kim Oanh
  Người gửi: Đặng Oanh
  Ngày gửi: 17h:32' 17-11-2012
  Dung lượng: 4.8 MB
  Số lượt tải: 57
  Số lượt thích: 0 người
  Chương IV
  Hô hấp
  GV: Đặng Thị Kim Oanh
  Trường THCS yên Thanh
  GLUXIT
  LIPIT
  PRÔTEIN
  O2
  CO2+H2O
  NĂNG LƯỢNGCHO CÁC HOẠT ĐỘNG SỐNG CỦA TẾ BÀO
  I- Khái niệm hô hấp :
  Hô hấp cung cấp o2 cho tế bào để tham gia vào các phản ứng tạo năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống của cơ thể, đồng thời loại co2 ra khỏi cơ thể.
  Hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể ?
  Tế bào biểu
  mô ở phổi
  Mao mạch phế nang
  ở phổi
  Mao mạch
  ở các mô
  Tim
  O2
  CO2
  CO2
  Tim
  O2
  CO2
  Phế nang
  trong phổi
  Tim
  Tế bào
  ở các mô
  Sự thở
  (sự thông
  khí ở phổi)
  Trao đổi
  khí ở phổi
  Trao đổi
  khí ở tế bào
  O2
  CO2
  SƠ ĐỒ
  CÁC GIAI
  ĐOẠN
  CHỦ
  YẾU
  TRONG
  QUÁ
  TRÌNH

  HẤP
  Hô hấp gồm nh?ng giai đoạn chủ yếu nào ?.
  Sự thở có ý nghĩa gỡ với hô hấp? .
  Hô hấp gồm 3 giai đoạn chủ yếu:
  + Sự thở (Sự thông khí ở phổi).
  + Trao đổi khí ở phổi.
  + Trao đổi khí ở t? bo.
  Sự thở giúp thông khí ở phổi tạo điều kiện cho trao dổi khí diễn ra liên tục ở tế bào.
  I- Khái niệm hô hấp :
  Hô hấp l gỡ?
  Quá trình hô hấp gồm mấy giai đoạn?


  Chương IV : HÔ HẤP - Tiết 22 HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP
  I- Khái niệm hô hấp:

  Kh¸i niÖm:
  H« hÊp lµ qu¸ trình kh«ng ngõng cung cÊp oxi cho c¸c tÕ bµo cña c¬ thÓ vµ lo¹i CO2 do c¸c tÕ bµo th¶i ra khái c¬ thÓ.
  Quá trỡnh hô hấp gồm 3 giai đoạn
  + Sự thở (Sự thông khí ở phổi).
  + Trao đổi khí ở phổi.
  + Trao đổi khí ở tế bào.
  Hô hấp có vai trò như thể nào đối với cơ thể?
  - Vai trò :+ Cung cấp oxi để oxi hoá các hợp chất h?u cơ tạo ra nang lượng cần cho hoạt động sống của cơ thể v thải khí Cacbonic ra khỏi cơ thể.
  ?
  Quan sát hình, cho biết hô hấp gòm những cơ quan nào ?
  O2
  CO2
  O2
  O2
  CO2
  CO2
  Mũi
  Họng
  Thanh quản
  Phổi
  II. Cac cơ quan hô hấp của người
  Khoang mũi
  Họng (hầu)
  Thanh quản
  Khí quản
  Lá phổi trái
  Lá phổi phải
  Phế quản
  Lỗ mũi
  Nắp thanh quản
  Lớp màng ngoài
  (lá thành)
  Lớp màng trong
  (lá tạng)
  Phế quản nhỏ
  Tĩnh mạch phổi máu nghèo oxi
  Động mạch phổi máu giàu oxi
  phế nang
  Quan sát hình vẽ và xác định các cơ quan hô hấp
  Phế quản nhỏ
  Mao mạch máu
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  xác định các cơ quan của hệ hô hấp
  H? hụ h?p c?a ngu?i g?m nh?ng co quan no nào ?.
  1/ Du?ng d?n khớ
  (Mui-H?ng-Thanh qu?n-Khớ qu?n-Ph? qu?n)
  2/Hai lỏ ph?i
  (Lỏ ph?i trỏi cú 2 thựy
  Lỏ ph?i ph?i cú 3 thựy)
  I- Khái niệm hô hấp :
  II - Các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức NANG của chúng:
  BỘ PHẬN DẪN KHÍ
  BỘ PHẬN HÔ HẤP
  Sơ lược về cấu tạo của hệ hô hấp ở người
  Nghiên cứu thông tin bảng 20 sgk tr.66.
  trả lời câu hỏi sau:
  Nh?ng đặc điểm cấu tạo nào của các cơ quan trong đường dẫn khí có tác dụng:
  + Làm ấm, làm ẩm không khí khi đi vào phổi ?
  + Tham gia bảo vệ phổi tránh khỏi các tác nhân có hại ?
  + Làm ẩm không khí là do lớp niêm mạc tiết chất nhày lót bên trong đường dẫn khí.
  + Làm ấm không khí là do lớp mao mạch dày đặc, cang máu và ấm nóng dưới lớp niêm mạc đặc biệt ở mũi và phế quản.
  II- Các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức NANG của chúng
  I- Khái niệm hô hấp :
  ĐÆc ®iÓm cÊu t¹o nµo cña ®­êng dÉn khÝ tham gia b¶o vÖ phæi tr¸nh khái c¸c t¸c nh©n cã h¹i ?
  + L«ng mòi : Giữ l¹i c¸c h¹t bôi lín.

  + ChÊt nhµy : Do niªm m¹c tiÕt ra giữ l¹i c¸c h¹t bôi nhá.

  + Lớp l«ng rung : QuÐt vËt l¹ ra khái khÝ qu¶n.

  + N¾p thanh qu¶n (sôn thanh thiÖt): ĐËy kÝn ®­êng h« hÊp, ngăn thøc ăn khái lät vµo khi nuèt.

  + C¸c tÕ bµo lim ph« ë tuyÕn ami®an vµ tuyÕn V.A tiÕt ra kh¸ng thÓ ®Ó v« hiÖu ho¸ c¸c t¸c nh©n g©y nhiÔm.
  II- Các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức NANG của chúng
  I- Khái niệm hô hấp :
  Dặc điểm cấu tạo nào của phổi làm tang diện tích bề mặt trao đổi khí?

  + Số lượng phế nang lớn (700 - 800 triệu) làm cho diện tích bề mặt trao đổi khí tang.
  + Bao bọc phổi có 2 lớp màng là:
  a/ Lá thành dính chặt vào thnh ngực.
  b/ Lá tạng dính chặt vào phổi, gi?a chúng là lớp dịch rất mỏng làm cho áp suất trong đó là âm hoặc b?ng khụng, nờn phổi nở rộng và xốp.
  II- Các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức NANG của chúng
  I- Khái niệm hô hấp :
  Nêu nhận xét về chửực naờng của đường khí và cuỷa 2 laự phổi?
  + Chức năng chung của đường dẫn khí:
  Dẫn khí ra và vào phổi; làm ẩm, làm ấm không khí vào phổi; bảo vệ phổi khỏi tác nhân có hại.
  + Chức năng của phổi:
  Trao đổi khí giữa môi trường ngoài với máu trong mao mạch phổi.
  II- Các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức NANG của chúng
  I- Khái niệm hô hấp :
  Hệ hô hấp có cấu tạo như thế nào ?.
  Phổi có chức năng gì? .


  I- Khái niệm hô hấp :
  Chức năng của đường dẫn khí là gì? .
  II- Các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức NANG của chúng
  ?
  Cấu tạo:
  Hệ hô hấp gồm :
  - Dường dẫn khí: Mũi , họng, thanh quản, khí quản, phế quản.
  - 2 lá phổi.
  2) Chức nang :
  - Dường dẫn khí :
  + Dẫn khí ra vào phổi.
  + Làm ấm, làm ẩm không khí vào phổi.
  + Bảo vệ phổi khỏi các tác nhân có hại.
  - Phổi :
  Thực hiện trao đổi khí gi?a cơ thể và môi trường ngoài.
  Khoanh tròn vào câu trả lời đúng:
  Hoạt động nào dưới đây không phải là chức nang của hô hấp?
  a. Loại bỏ CO2 ra khỏi cơ thể. c. Cung cấp chất dinh dưỡng cho tế bào
  b. Cung cấp oxi cho tế bào d. Giúp tế bào và cơ thể tránh bị đầu độc bởi khí CO2.
  2) Nơi xảy ra trao đổi khí ở phổi là :
  a. Xoang mũi c. Phế quản. b. Khí quản d. Phế nang
  3) Vừa tham gia dẫn khí hô hấp vừa là bộ phận của cơ quan phát âm là :
  a. Thanh quản c. Phế quản b. Khí quản d. Phổi
  4) Tuyến V.A và tuyến Amiđan có ở:
  a. Khí quản c. Họng b. Thanh quản d. Mũi
  5) Chất nhày trong mũi có tác dụng:
  a. Diệt khuẩn c. Gi? bụi
  b. Sưởi ấm không khí d. Cả a, b, c đều đúng
   
  Gửi ý kiến

  Múi giờ Thế giới

  MALIN phat...XOAY ???